جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

تکنیک های اقناعی مخاطب درانتخاب فرد اصلح- قسمت دوم

دانلود

کارشناس: رضا یوسف زاده
برنامه مهر بانو