اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل | دوشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۵

دو سوال کلیدی در مراسم خواستگاری

Loading the player...

اگر خواستگاری های را رفته و جواب رد شنیده و یا یک ازدواجی را داشته و ناموفق بوده است آیا در جلسه اول مطرح بشود؟