جهش تولید | دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

نمونه های قرائت از استاد عبدالباسط 3


آیاتی از سوره مریم - بخش سوم


نمونه های قرائت از استاد عبدالباسط 2


آیاتی از سوره مریم - بخش دوم


نمونه های قرائت از استاد عبدالباسط 1


آیاتی از سوره مریم - بخش اول


نمونه های قرائت از استاد مصطفی اسماعیل 3


آیاتی از سوره بقره - بخش سوم


نمونه های قرائت از استاد مصطفی اسماعیل 2


آیاتی از سوره بقره - بخش دوم


نمونه های قرائت از استاد مصطفی اسماعیل


آیاتی از سوره بقره - بخش اول


نمونه های قرائت از استاد شحات انور 3


آیاتی از سوره الانعام - بخش سوم


نمونه های قرائت از استاد شحات انور 2


آیاتی از سوره الانعام - بخش دوم


نمونه های قرائت از استاد شحات انور


آیاتی از سوره الانعام - بخش اول