جغرافیای استان قم

 

- موقعيت جغرافيايی و تقسيمات سياسی استان

- جغرافيای طبيعی استان قم

- جغرافيای انسانی استان قم

- نقشه‌هاى استان قم

جغرافیایی قم

مقدمه
( والارض مددنا و القينا فيها رواسی وانبتنا فيها من کل شی موزون )
زمين را بگسترانيديم و در آن کوهها افکنديم و همه چيزهاى مناسب در آن برويانيديم.
( سوره مبارکه فجر آيه 19 )

خداوند عالميان، آن که هستى در يد قدرت اوست، او که می‏ميراند و زنده می‏کند. انسان را جانشين خود بر روى زمين قرار می‏دهد و همه را به خاطر او خلق می‏کند. سفره‏هاى رنگارنگ برايش می‏گستراند تا متنعم شود، دانه را در دل سنگ خارا حيات می‏بخشد و خود می‏فرمايد که همه اين ها به خاطر تو و سعادت توست اى انسان، افزونى می‏داريم نعمت هايمان را به شرطى که شکرگزار باشى و چگونه می‏شود که انسان که مخلوق خداوند است قدر اين نعمت ها را نداند و شکرگزار اين همه نعمت الهى نباشد.

راستى چرا ما که به خداوند و پيامبران و ائمه معتقديم و هر روز 5 بار در مقابل حضرتش به نماز می‏ايستيم قدر نعمت هاى الهى را که مظهر گوياى وجود اوست نمی‏دانيم، آيا آلوده کردن آب ها، تخريب جنگل ها و مراتع، آلوده کردن هوا، تخريب و آلوده کردن خاک اين بستر حيات، از بين بردن رستنی ها و جانوران، استفاده بىرويه از منابع، پخش و پراکنش زباله‏ها و ضايعات صنعتى در طبيعت، ايجاد سر و صدا، مشوش کردن اذهان عمومى، پرخاشگرى، بى توجهى به حقوق ديگران، عدم رعايت قوانين و مقررات الهى، همگى ناشکرى به درگاه ايزد منان نيست؟

چرا ديگر از آن نهرهاى خروشان و باصفا اثرى نيست؟

آيا خروشندگى آن نهرها پاسخى نبود به مردمى که نان خشکيده شان را در آب فرو می‏بردند و دست هايشان را به علامت شکر به درگاه حق تعالى به سوى آسمان بلند می‏کردند.

چرا از آن مراتع سرسبز و رمه‏هاى گوسفند اهلى و وحشى ديگر خبرى نيست؟ و آيا کمبود اين منابع جز نتيجه رعايت نکردن اصول استفاده صحيح از مراتع و بی رحمى هايمان در قلع و قمع کردن حيوانات وحشى با اسلحه خودکار و ساير ابزارهاى مخرب نيست؟

چرا غالب رودخانه‏هايمان ديگر محل عبور آب هاى خروشان و مامن ماهيان زيبا و انواع گياهان و جانوران زيباى آبزى، کنار آبزى و دو زيست نيست؟ آيا اين پديده‏ها جز عکس العمل اقدامات ما در تخريب حوزه‏هاى آبريز و بستر رودخانه ها با هدف هاى اقتصادى مقطعى و تبديل رودخانه ها به جايگاه فاضلاب هاى شهرى و زباله ها و نخاله هاى ساختمانى و غيره است؟ چرا براى مردم ما در شهرهاى بزرگ ديدن يک روز زيبا و عارى از آلودگى و هياهو و آرام و راحت يک آرزو است؟

آيا اگر نبود حرص و ولع ما در استفاده بى حد و حصر از منابع و اسراف و تبذير در استفاده از منابع انرژى خدادادى اين چنين می‏شد؟ و آيا اگر فکر می‏کرديم هوا اين گرانبهاترين نعمت الهى از نظر نقش وجوديش در تداوم حيات، که بدون آن بيش از چند دقيقه نمی‏توان زندگى کرد اين گونه می‏آلوديمش و آيا آلودگى بى محاباى اين عامل اصلى حيات که نتيجه اش گرم شدن کره زمين، از بين رفتن رستنی ها، تخريب لايه ازن و هزاران پديده ناهنجار زيست محيطى ديگر است جز سرکشى و ناشکرى و ناسپاسى ما به درگاه حق تعالى است.
اما اگر بخواهم ادامه دهم هزاران چراى ديگر و پاسخ ديگر وجود دارد ولى يک سئوال هست که بشر امروز و اين عصر و دوره صنعتى شدن جهان بايد از خود بپرسد که چه سهمى از اين منابع موجود در کره زمين متعلق به اوست و آيا در طول دو قرن گذشته به اندازه طول حيات کره زمين و خلقت انسان بر روى کره زمين از منابع قابل تجديد نظر و غير قابل تجديد نظر استفاده نموده است و پاسخ ما به نسل هاى آينده در ويرانى طبيعت و برهم زدن چرخه زندگى حيات در طبيعت چه خواهد بود؟ آيا پاسخى خواهيم داشت؟ به نظر می‏رسد پاسخى نخواهيم داشت اگر بگوييم تمام اقدامات ما براى رفاه بشر بوده است خواهد گفت کدام بشر؟ آيا انسان هاى يک قرن و دو قرن يا انسان هاى تمام دوران؟ اى کاش به خود آييم و به دست خود نابودى خود را فراهم نياوريم. طبق تحقيقات به عمل آمده هر 24ساعت يک گونه گياهى يا جانورى سطح کره زمين محو می‏شود. آيا يک روز نوبت به خود انسان نخواهد رسيد؟

به اميد روزى که انسان به خود آيد و با نگرشى عميق پيرامون خود را بنگرد، نعمت هاى الهى را مقدس بدارد، مثل اجدادش بر تکه نان بر زمين افتاده بوسه زند. بر چشم هايش بگذارد و با تمام وجود از نعمت هاى بيکران الهى پاسدارى کند. به اميد آن روز. انشاء الله.

انتظار می‏رود اين مجموعه با توجه به محدوديت ها و کاستى ها ذکر شده مورد داورى قرار گرفته قابل استفاده براى همه دوستداران طبيعت باشد.