امور زیربنایی استان قم


برقبرق
ميزان مصرف برق استان در سال 1379 حدود 119 هزار مگاوات ساعت بود. سهم برق مصرفی بخش های خانگی, صنعتی, عمومی, تجاری و کشاورزی به ترتيب برابر 36, 24, 18, 12 درصد بوده است و براساس مصرف آمار موجود در سال 1379 معدل 4/1 درصد برق کشور در استان مصرف شده است.

وضعيت توليد برق در نيروگاه سيکل ترکيبی قم در سال 1379 نشان می‎دهد که اين نيروگاه با توليد 3023 هزار مگاوات ساعت برق يکی از مزيت های نسبی استان در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی است.

گاز نفت و گاز

ميزان مصرف نفت گاز استان در سال 1380 بالغ بر 388 ميليون ليتر و مصرف بنزين 291 ميليون ليتر و نفت سفيد 48 ميليون ليتر گزارش گرديده است. در جمع‎بندی کلی قريب 5 درصد فرآورده‎های نفتی کشور در اين استان که دارای موقعيت ترانزيتی است مصرف می‎گردد.

تعداد مشترکين مصرف‎کننده گاز طبيعی در استان تا پايان سال 1379 بالغ بر 149000 مشترک بوده که 2/97 درصد مشترکين خانگی, 75/2 درصد مشترکين تجاری و نيم‎درصد را مشترکين صنعتی تشکيل داده‎اند. به عبارت ديگر اعظم صنايع استان از انرژی های ديگر استفاده می‎نمايند.

از جمع علمک‎های موجود برای مصارف صنعتی فقط 42 مورد آن به واحدهای صنعتی تخصيص يافته است. طول خط شبکه‎گاز استان تا پايان سال 1379 به بيش از 1180 کيلومتر افزايش يافته است.

راه و ترابری

طول شبکه راه‎های تحت پوشش استان تا پايان سال 1379 معادل 719 کيلومتر می‎باشد که 139 کيلومتر آن مرتبط به آزاد راه قم ـ تهران و مابقی شامل راه‎های اصلی چهار خطه ـ عريض ـ معمولی و راه‎های فرعی عريض و درجه يک و راه‎های دسترسی شنی می‎باشد.

شبکه حمل و نقل جاده‎ای بطور تقريب سه ميليون مسافر برون استانی در سال 1379 جابه‎جا نموده و از نظر باربری حدود يک ميليون تن بار را به خارج از استان انتقال داده است.

مخابرات

ضريب نفوذ تلفن استان در سال 1380 متوسط 19 خط بود (به ازاء هر يکصد نفر جمعيت ساکن در استان قم 19 خط تلفن), تعداد شماره‎های منصوبه 203 هزار خط است که 91 درصد آن در مناطق شهری و مابقی در مناطق روستايی توزيع گرديده است.

آب منابع و مصارف آب
حجم برداشت آب زيرزمينی در سال 1379 بالغ بر 1011ميليون‎متر مکعب بوده است و حجم آب استحصالی از منابع سطحی در همين سال حدود 35 ميليون‎متر مکعب گزارش شده است.

در سال 1379 حدود 6/34 درصد آب تأمين شده شهری از سد پانزده خرداد و مابقی از چاه ها و ساير منابع تامين گرديده است. ميزان EC (سختی آب) در سد پانزده خرداد حدود 4127 واحد گزارش شده است.

از نظر ترکيب مشترکين 8/94 درصد ميزان آب مصرفی مرتبط به واحدهای مسکونی و 7 صدم درصد مرتبط به انشعابات صنعتی می‎باشد. به عبارت ديگر 42 ميليون متر مکعب آب در سطح واحدهای مسکونی و 417 هزار مترمکعب در بخش صنعت مصرف گرديده, در حالی که حجم آب مصرفی بخش کشاورزی از منابع مختلف نزديک به يک ميليارد‎ متر مکعب گزارش شده است .